Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

Blog AGN | AGN Consultors Immobiliaris

 

 

Com reclamar el cobrament indegut de la Plusvàlua Municipal

Publicado el 27/02/2017
En les últimes dates hem assistit al dictat d'una important resolució judicial per part del nostre Tribunal Constitucional, que resol enfront d'una qüestió d'inconstitucionalitat de la Norma Foral de Guipúscoa (que regula l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). 
 
El pronunciament o resolució de l'alt Tribunal, adoptada de manera unànime, reitera que “en cap cas podrà el Legislador establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d'una riquesa real o potencial”, com succeeix quan la venda de l'immoble es produeix sense obtenir cap guany o fins i tot amb pèrdues. Per això, precisa “no podrà crear impostos que afectin a aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”. 
 
Per tant, el contrari, és a dir, sotmetre a l'impost a una riquesa inexistent, i contraria al Principi de Capacitat econòmica, significa obtenir un resultat confiscatorio, i prohibit constitucionalment. 
 
En conclusió, la fórmula per realitzar el càlcul de l'impost grava quantitats fictícies i no reals, perquè es realitza sobre valors cadastrals del sòl que bé s'han quedat estancats, o bé que no han deixat d'augmentar, malgrat la caiguda real tant del preu dels habitatges, com del preu del sòl. És a dir, si no hi ha hagut un augment real del valor del sòl, no es deu generar el tribut ni l'obligació del contribuent a pagar-ho, ja que el que primera és la realitat econòmica enfront de el “mètode de càlcul”.
 
Davant aquests antecedents, el nostre despatx ofereix els serveis d'assessorament i interposició de les corresponents accions extrajudicials, sol·licitant l'Anul·lació de la liquidació practicada i la Devolució dels ingressos indeguts o import abonat per plusvàlua municipal.
 
I una vegada esgotada la via prèvia administrativa, si és desfavorable, s'estudiaria i plantejaria interposar el preceptiu Recurs Contenciós-Administratiu enfront dels tribunals competents. 
 
A aquest efecte, si estan interessats a confiar-nos la reclamació en la via administrativa, oferim cuidar-nos d'aquesta reclamació sent el pressupost dels nostres honoraris incloent la nostra taxació de l'immoble on es contemplaria l'evolució dels últims anys del preu benvolgut per justificar la caiguda real del preu dels immobles.
 
Poden contactar a les nostres oficines: Barcelona934150615 o Cambrils 977368082. O via mail: agn@agn-consulting.com

LA OBLIGACIÓ DEL VENEDOR DE COMUNICAR LA VENDA D'UNA PROPIETAT

Publicado el 07/10/2015

Amb el canvi del Codi Civil de Catalunya s'ha introduït una novetat quant a la responsabilitat de notificar a l'Administrador la venda o canvi de titularitat.

OBLIGAT A INFORMAR DEL CANVI DE TITULARITAT: EL VENEDOR

En l'actualitat està obligat a informar del canvi "la persona que aliena un element privatiu ha de comunicar el canvi de titularitat a la Secretaria de la Comunitat. Mentre no ho comuniqui respon solidàriament dels deutes (...)".(art. 553-37, apt. 3 *CCC)

La comunicació ha de poder-se acreditar pel que es recomana que es faci de forma fefaent per a la seguretat del venedor.

RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA DELS DEUTES

El venedor serà responsable de manera solidària dels deutes de la Comunitat si no informa del canvi.

De quins deutes respon? De totes les despeses comunes ordinaris així com els extraordinaris que afectin a la finca on està situada l'entitat que es transmet.

Nova normatia de propietat horitzonal a Catalunya

Publicado el 17/09/2015

NOVA LLEI PROPIETAT HORITZONTAL

El passat 21 de juny de 2015 va entrar en vigor la llei 5/2015 que regula les Comunitats de Propietaris introduint modificacions que creiem poden ser del seu interès.

Procedim a fer un breu resum de les més importants:

1. S'elimina la segona convocatòria. D'aquesta manera les reunions tindran una única convocatòria evitant així els temps d'espera per manca del quòrum legal per a inici de les mateixes. 

2. Per a qualsevol impugnació d'acords de junta s'haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes ordinàries i/o extraordinàries.

3. El nou propietari d'un habitatge, pàrquing o local, haurà de fer-se càrrec dels deutes del transmitent o venedor de l'any en curs així com dels quatre anys anteriors a la data de la compra. 

4. Es regula l'adequació de les finques per als vehicles elèctrics.

5. S'implanten les noves tecnologies: reunions per videoconferència i convocatòries i comunicacions enviades per correu electrònic com a domicili de la propietat.

6. Les abstencions dels assistents i absents, computen a favor de la majoria.

7. Qualsevol propietari i/o inquilí, pot exigir la supressió de barreres arquitectòniques.

Si té qualsevol consulta no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres

El certificat energètic

Publicado el 14/04/2014

L’ETIQUETA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS

Avui volem parlar de la obligatorietat de que els habitatges, locals de negocis i oficines que es lloguin o venguin hagin de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica subscrit per un tècnic acreditat.

Molts dels nostres clients ens estan preguntat sobre aquest certificat, hem preparat unes petites preguntes i respostes per aclarir els seus dubtes.

Quan s'ha de fer la certificació energètica?

  Subcriure's per E-mail: