Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

Com reclamar el cobrament indegut de la Plusvàlua Municipal

Publicado el 27/02/2017
En les últimes dates hem assistit al dictat d'una important resolució judicial per part del nostre Tribunal Constitucional, que resol enfront d'una qüestió d'inconstitucionalitat de la Norma Foral de Guipúscoa (que regula l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). 
 
El pronunciament o resolució de l'alt Tribunal, adoptada de manera unànime, reitera que “en cap cas podrà el Legislador establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d'una riquesa real o potencial”, com succeeix quan la venda de l'immoble es produeix sense obtenir cap guany o fins i tot amb pèrdues. Per això, precisa “no podrà crear impostos que afectin a aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”. 
 
Per tant, el contrari, és a dir, sotmetre a l'impost a una riquesa inexistent, i contraria al Principi de Capacitat econòmica, significa obtenir un resultat confiscatorio, i prohibit constitucionalment. 
 
En conclusió, la fórmula per realitzar el càlcul de l'impost grava quantitats fictícies i no reals, perquè es realitza sobre valors cadastrals del sòl que bé s'han quedat estancats, o bé que no han deixat d'augmentar, malgrat la caiguda real tant del preu dels habitatges, com del preu del sòl. És a dir, si no hi ha hagut un augment real del valor del sòl, no es deu generar el tribut ni l'obligació del contribuent a pagar-ho, ja que el que primera és la realitat econòmica enfront de el “mètode de càlcul”.
 
Davant aquests antecedents, el nostre despatx ofereix els serveis d'assessorament i interposició de les corresponents accions extrajudicials, sol·licitant l'Anul·lació de la liquidació practicada i la Devolució dels ingressos indeguts o import abonat per plusvàlua municipal.
 
I una vegada esgotada la via prèvia administrativa, si és desfavorable, s'estudiaria i plantejaria interposar el preceptiu Recurs Contenciós-Administratiu enfront dels tribunals competents. 
 
A aquest efecte, si estan interessats a confiar-nos la reclamació en la via administrativa, oferim cuidar-nos d'aquesta reclamació sent el pressupost dels nostres honoraris incloent la nostra taxació de l'immoble on es contemplaria l'evolució dels últims anys del preu benvolgut per justificar la caiguda real del preu dels immobles.
 
Poden contactar a les nostres oficines: Barcelona934150615 o Cambrils 977368082. O via mail: agn@agn-consulting.com
Compartir  
Enviar per email 
comments powered by Disqus

  Subcriure's per E-mail: